Bireysel Mesaj Gösterim Modu

Görüntülenme: 62721

    Müslüman olmayan kimselerin vefat eden çocuklarının ahiretteki durumu nasıl olacaktır?

     Sualinizin cevabına geçmezden evvel bir meseleye değinmekte yarar vardır.
” Hakaik-i imaniyeye (İman hakikatlerine) girmeyen cüzî hâdisat-ı istikbaliye, nazar-ı nübüvvette ehemmiyetsizdir.” Kaidesine binaen bu tür meseleleri bilip bilemememiz veya bilmemiz, insanın bu dünyaya gönderilmesindeki asıl hikmete binaen ehemmiyetsiz düşmektedir. Peki, insanın bu dünyaya gönderilmesindeki hikmet ve gaye nedir? Tek cümle ile ifade edecek olursak insanın bu dünyaya gönderilmesinin asıl hikmeti Halik –ı Kâinatı (Kâinat ı yaratan zat-ı) tanımak bilmek ve ona ibadet kulluk etmektir... Konuya işareten Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Mektubat isimli eserinde şöyle denmektedir:
     “Kat'iyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı billâhtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billâh içindeki marifetullahtır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullahtır. Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan için en sâfi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir.”
     İmanı billâh, marifetullah, muhabbetullah. İnsan Yaratanına evvele iman eder (imanı billâh) sonra iman ettiği zatı tanımaya çalışır (marifetullah) daha sonra iman ettiği ve tanıdığı zatı kibriyaya muhabbet duyar.( Muhabbetullah)Ve Muhabbeti ziyadeleştikçe meselelere bakış açısı değişir hadisatın hakikatina nüfuz edebilir. Peki, İnsan Rabbini nasıl tanır Rabbimizi bizlere bildiren üç büyük külli muarrif (öğretici) vardır. Bunların birincisi, Cenab ı Hakkın Kitabı ve Kelamı olan Kuran – ı Kerim, İkincisi Peygamber efendimiz asm ve üçüncüsü de Cenab ı hakkın isimlerinin tecellisi olan kâinat kitabıdır. Cenabı Mevla göndermiş olduğu peygamberleri ile kitapları ile ve fiillerinin tecelligahı olan şu kâinatla hep kendisini kullarına tanıttırmıştır el an da tanıttırmaktadır. İnsan da Rabbini tanıdıkça, Ondan hep hayır ve güzelliklerin geldiğini, abes ve çirkin hiçbir şeyin gelmeyeceğini, kullarına sonsuz merhamet sahibi olduğunu, kişiye kaldıramayacağından fazla yük yüklemeyeceğini bilir ve vermiş olduğu tüm güzelliklere karşı şükür ile mukabelede bulunur. Evet, insanın vazifesi şükürdür, dünyevi bir ihtiyacımızı ufak bir sıkıntımızı gideren bir kimseye nasıl minnettarlık duyup teşekkür ediyorsak, insanı yokluk karanlıklarından, hiçlik vadilerinden, bu güzel âleme getiren, envai çeşit nimetleri ile bizleri perverde eden, sadece küçücük bir midemizi beslemek için bütün kâinatı bir sofra misali donatan Zat-ı Zülcelâl teşekkürü ziyadesi ile hak etmektedir. O na teşekkür etmekte, başta farz kıldığı ve insana yapmasını emrettiği ibadetleri yerine getirmekle olur ki o ibadetlerin başında da namaz gelir.

     Sorunuzun cevabına geçmezden evvel; eğer bu sorudan kasıt birinci olarak Cenab ı Hakkın bazı kimselere adaletsiz davrandığı gibi bir şey aklımıza geliyor ise Hâşâ ve Kella Cenab ı Hak böyle bir şeyden münezzehtir. Cenab ı Hak adil - i mutlaktır, mutlak ve sonsuz adalet sahibidir, yaptığı her icraatının mutlaka bir hikmeti, sebebi vardır. Bizlerin bu hikmetini, hikmetlerini, bilmememiz, bilemememiz, meseleyi tam anlamıyla kavrayamamız, Cenab ı Hakkın adaletli davranmadığı, kullarına zulmettiği manasına gelmez. İkinci olarak gayri Müslim çocukların cennete girip girmeyeceklerini kıskançlık derecesine getirerek onları hor görmek gibi bir mana akla geliyor ise bu da yanlıştır böyle bir durumda bizlere düşen onlara el atmak elden geldiğince onlara İslam ı İslamı’n güzelliklerine halen kalen fiilen anlatmak örnek olmaya çalışmaktır. Dedikten sonra sorunuzun cevabına geçebiliriz.

     Müslüman olan kimselerin Baliğ yani ergenlik çağına gelmeden ölen çocukları, İslam âlimlerinin ittifakı ile ehli Cennettirler. Bu nu teyit mahiyetinde Sahih-i Buhari de hadisi şerifler olmakla birlikte Kur-an- ı Kerim de Vakıa suresi 17.Ayette ve İnsan Suresi 19.Ayette geçen “Ebediyen yaşlanmayacak çocuklar” ifadesi meseleye işaret etmektedir.

     Ömer Nasuhi Bilmen Hazretlerinin Tefsirinde ayetlerin bu kısmı şöyle yorumlanmaktadır:
    “Bu gençlerden( yaşlanmayan çocuklardan ) maksat, Imam-ı Ali'den ve Hasan-ı Basrî'den rivayet edildiğine göre Müslümanların daha çocuk iken vefat etmiş, ne iyilikleri ve ne de kötülükleri bulunmamış olan evlâtlarıdır. Selman-ı Farisî’ye göre de bunlar, müşriklerin çocuklarıdır. Çünkü bunların güzel amelleri yoktur ki, ondan dolayı mükâfata ersinler, günahları da yoktur ki, onunla cezalandırılsınlar. Bununla beraber bir hâdis-i şerifte de "kâfirlerin çocukları, cennet ehlinin hizmetçileridir." diye buyrulmuştur. “

    Fakat gayri Müslimlerin yani Müslüman olmayan kimselerin ergenlik yaşına gelmeden ölen çocukları hakkında farklı rivayetler olmakla birlikte muhakkik ve araştırmacı âlimlerimize göre onlarda cennetliktirler.
    Kur an Kerim de İsra suresi 15 ayette 
    “Biz peygamber göndermedikçe kimseye azab etmeyiz.” buyrulmaktadır. Bilindiği üzere çocuklar ve mecnun (deli) kimseler mükellef değildirler. Yani dini hükümlerden mesul değillerdir.
    Başka bir ayeti kerimede Necm suresi 38. 
    “Hiç bir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez” buyrulmaktadır. Nasıl ki bir kimse cinayet işlerse oğlu cinayetinden mesul olmadığı gibi kâfir olan kimsenin oğluda küfründen mesul olmaz en kuvvetli olan görüş budur.
    Bir hadisi şerifte Efendimiz (asm). "Her doğurulan çocuk, fıtrat üzere doğurulur. Sonra anası ile babası onu Yahudi yaparlar Yahut Nasranî yaparlar yahut Mecusi yaparlar. Hayvan yavrusunun eksiksiz tam bir hayvan yavrusu sıfatında doğurulması gibi. Sen o hayvan yavrusu içinde kulağı, du-dağı, burnu, ayağı kesik olanını hiç görür müsün?" buyurmuştur.
    Bu hadisi şerif her doğan çocuğun (gerek müslümandan olsan gerek kâfirden olsun) islam fıtratı üzere doğduğunu. Ve müşrik çocuklarının dahi dolayısıyla cennetlik olduklarını bildirmektedir. İmam – Buhârî Hazretleri bulûğa ermeden ölen müşrik çocuklarının cennetlik ve yâhud cehennem¬lik olduklarına dair zikrettiği üç hadisde hiçbir hüküm ifade etmeyip, birinci hadisde tevakkuf (Hiçbir hükümde bulunmamak ) etmiştir. Fakat bâb altında sıraladığı ikinci ve üçüncü hadislerden de bu çocuklarında müzminlerin çocukları gibi cennetlik olacaklarına işaret eden hükümler vardır.
    Buharî’nin rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber(a.s.m) “Hz. İbrahim’i –bütün insanlara ait çocukların etrafını sardığı bir halde- cennette görmüştür.” Bir rivayette; oradakilerin: “Ey Allah’ın Resulü! Müşriklerin çocukları da mı cennetteler?” şeklindeki sorularına, “Evet müşriklerin çocuklarıda.” diye buyurmuştur.
    Şarihler bunda hem üç ayrı görüşe delil ve hem de Buhari´nin tercihini görürler: Ona göre esas olan kâfir çocuklarının cennetlik olduğudur.
    Ebu Hureyre (R.a.)dan mervi olan bir hadisi şerifte Peygamber (asm)’a müş¬riklerin (ölen) çocuklarından sorulmuş O ‘da : "Allah onların neyi işleyi-ciler olduklarını en iyi bilendir" buyurmuştur. 
    Bu hadisi izah eden Şârih Nevevî, muhakkak âlimlerin sahîlı mezhebi ve tercihi, müşrik çocuk¬larının cennetlik olduklarıdır, demiştir. Tahkîk ehli "... Hiçbir günahkâr, baş¬kasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir rasûl gönderinceye kadar (hiçbir kimseye ve kavme) azab ediciler değiliz"(el-lsrâ:i5) âyetini hüccet getirip, akil ve reşîd olmayan çocukların azab olunmayacağına hükmetmişlerdir.
   Hulâsa bu hususta âlimler arasında üç görüş vardır:
    a. Müşrik çocuklarının babalarına tâbi' olması;
    b. Bu hususta bir hükme varmayıp tevakkuf edilmesi;
    c. Müşrik çocuklarının cennetlik olmalarıdır.
    Nevevî'ye göre de sahih olan üçüncüsüdür.


Selam ve dua ile


     Kuran-ı Kerim Meali, Diyanet Yayınları
     Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, İbrahim Canan, Akçağ Yayınları
     Sahih-i Buhari Ve Tercümesi, Mehmet Sofuoğlu, Ötüken Neşriyat
     Büyük Kuran Tefsiri,Ömer Nasuhi Bilmen
     Mektubat, Kastamonu Lahikası, Bediüzzaman Said Nursi, Envar Neşriyat
     Kader Nedir,Mehmet Kırkıncı,Zafer Yayınları
    Osmanlıca Lügat,Sebat Basım Yayın
   
www.sorularlaislamiyet.com

 

Bu mesaj, m1gin tarafından, 15.01.2012 16:56:34 itibariyle düzenlenmiştir.
Abonelik Bilgisi Abonelik
Kullanıcı Adı:
Parola:
Bilgi Hatırlatma Yeni Üyelik
İletişim | Kullanım Şartları | Reklam Bilgileri | Tüm Üyeler | Ne Nasıl Yapılır? | Arama | RSS | Twitter | Facebook | Youtube

Son Üyeler: ZyntS, kapadokyatur, hyigit, doga.34, toprak.34,
Son Oturumlar: